• Redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut.
  • Revisió i aprovació, si s’escau, del Pla de Seguretat i Salut elaborat per la Constructora. Proposta d’introducció de mesures correctores en cas que el Pla no sigui conforme.
  • Especialistes en Coordinació de Seguretat i Salut tant en obres d’Edificació com d’Obra civil i ferroviàreies amb visites sistemàtiques i periòdiques a l’obra, conjuntament amb els responsables de Seguretat i Salut de la Constructora i dels subcontractistes, per a la supervisió i avaluació dels mètodes de treball, valoració de les mesures adoptades en Seguretat i Salut i estimació de mesures correctores; i seguiment d’acompliment de les mesures reflectides en el PSS aprobat.