La realitat de l’elaboració dels projectes executius, afegida a la creixent especialització dels serveis tècnics professionals, fa que cada vegada més, la redacció de les diferents parts dels projectes executius les facin equips pluridisciplinars de diversos tècnics, fet es veu a més reforçat per la introducció en el nou Código Técnico de la Edificación (CTE) del concepte dels projectistes parcials.

Entenem, que la figura de l’Arquitecte Tècnic i l’Enginyer d’Edificació, com a professional expert en l’elaboració d’amidaments i de pressuposts, ens situa en moltes ocasions com un veritable aglutinador de tots aquests projecte parcials (arquitectura, enginyeria, estructures, aspectes ambientals), fet que facilita la funció de coordinació dels diferents tècnics. A aquesta posició central, s’hi uneix també la capacitat i els coneixements en gestió i planificació de projectes que també es una tasca que es desenvolupa sovint.

L’àmplia experiència assolida en la col·laboració amb diversos equips pluridisciplinars en la redacció de projectes executius, afegida a les nombroses direccions d’execució d’obres ens permet oferir els treballs de coordinació de projectes executius amb total garantia.